Obchodní podmínky

Vymezení termínů

Prodávající, nebo též Firma  -  Firma  Ing. Petr Svoboda  PS-GRAPH,  místo podnikání Brada 31, Brada-Rybníček, 506 01 Jičín, se sídlem provozovny  506 01 Jičín, Havlíčkova 194,.
IČO 42921414, Živnostenský list vydaný Městským úřadem v Jičíně pod č. jednacím ŽÚ-01/3286/04/6/250994 ze dne 1.9.2004, bankovní spojení - KB Jičín, č. účtu 309740-541.

Zákazník, nebo též Kupující  -  jakákoli osoba, která prostřednictvím webových stránek řádně objedná u prodávajícího tiskový produkt.

Registrovaný uživatel – jakákoli osoba, která se zaregistruje na webových stránkách Prodávajícího.

Objednávka – požadavek zákazníka na fyzickou výrobu tiskového produktu odeslaný buď prostřednictvím formulářů v software a nahrání veškerých dat na server Prodávajícího, nebo dodáním dat včetně objednávky osobně.

Tiskový produkt, nebo též Zboží  –  hmotný výrobek, jehož zhotovení nabízí Prodávající na svých webových stránkách. Jedná se zejména o fotoknihy, alba, kalendáře, plakáty, fotoobrazy vypnuté na rámu, fototapety apod…, jak byly tyto Zákazníkem vytvořeny  a graficky zpracovány pomocí Software.

Software - počítačový program,  jehož uživatelská část je volně přístupná na webových stránkách Prodávajícího. Pomocí Software si Zákazník sám může graficky zpracovat návrh Tiskového produktu a odeslat prodávajícímu objednávku na jeho finální výrobu, případně zhotovit podklady pro osobní předání objednávky.

Webové stránky – webové stránky dostupné na adrese www.psfototisk. cz. Zde prodávající poskytuje Zákazníkovi informace o svých službách, nabízených tiskových produktech a zejména je zde možnost bezúplatného stažení uživatelské části Software, šablon a vzorových alb do počítače zákazníka, jakožto nástroje na vytvoření grafické podoby tiskového produktu. Dále je zde uvedeno aktuální platné znění Obchodních podmínek.

Účet – soubor údajů o zákazníkovi nezbytně nutných za účelem realizace jím požadovaných služeb tj. zejména objednání, výroba a doprava  tiskových produktů.

Uživatelský účet – uživatelské rozhraní Zákazníka přístupné po provedení registrace na webových stránkách. Pro standardní objednávky není nutný.

 

I. Obecné ustanovení

Veškeré obchody uskutečněné prostřednictvím tohoto systému se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku a Obchodního zákoníku (v případě Zákazníků, kteří jsou podnikatelskými subjekty a uvedli na objednávce IČO), pokud nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami.
Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Zákazníkem prostřednictvím software a Webových stránek Prodávajícího. Tyto všeobecné obchodní podmínky se stávají právně závazné v okamžiku uzavření kupní smlouvy, tedy okamžikem, kdy kupující od prodávajícího obdrží potvrzení o přijetí objednávky.

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti při využívání  Software a Webových stránek.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Text Obchodních podmínek v aktuálním znění je k dispozici též na Webových stránkách Firmy.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Registrovaní uživatelé budou o změně Obchodních podmínek informováni emailem, případně přímo při spuštění Software formou aktualizace

 

II. Předmět obchodu

Prodávající je provozovatelem internetových stránek www.psfototisk.cz. Na  těchto stránkách prodávající svým zákazníkům poskytuje uživatelskou část Software, jejímž prostřednictvím si   zájemci mohou vytvořit knihu a další tiskové produkty z vlastních digitálních fotografií a textů.  Odesláním dat pomocí Software, nebo vytvořením podkladu (soubor.zip = data) a jeho osobním předáním, si zákazník požadovaný produkt objedná. Firma poté zabezpečí tisk a výrobu nabízených produktů a jejich dodání na místo určené zákazníkem.

 

III. Právní ochrana software a systému objednávek

Software smí být použit Zákazníkem výhradně jen pro vytváření provozovatelem nabízených tiskových produktů.
Zákazník bere na vědomí, že Software a další součásti tvořící webové stránky obchodu  jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
Zákazník není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webových stránek a systému objednávek. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
Zákazník bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

IV. Uživatelský účet

Na základě registrace Kupujícího provedené na Webové stránce, může kupující (Registrovaný uživatel) dostávat aktuální informace o veškerých provozních novinkách , nových produktech nebo jejich modifikacích.
Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží přímo ze software,  je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
Prodávající může zrušit Uživatelský účet Zákazníka, a to zejména v případě, kdy kupující svůj Uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Ochrana osobních údajů Zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo … (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Firmou, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy,  k vytvoření daňového dokladu a doručení zásilky. Pokud k tomu bude zákazníkem dán souhlas, budou použity k poskytnutí důležitých informací o produktech nebo službách Firmy.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (uvedené při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) specifikovat správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Firmou, bez předchozího souhlasu kupujícího, předávány třetím osobám.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé. Kupující dále potvrzuje, že se z jeho strany jedná o zcela dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího, nebo v rozporu se zákonem, může:

  • požádat prodávajícího o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Prodávající žádosti, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím či službami Prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Firmy na elektronickou adresu kupujícího.

 

VI. Objednávka a Kupní smlouva

Zákazník pomocí Průvodce objednávkou a vyplněním objednávkových formulářů  prezentovaných v Software objedná  u prodávajícího požadované Tiskové produkty. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném Tiskovém produktu, požadovaném počtu těchto produktů, možnost volby formy úhrady kupní ceny (dobírka, platba při převzetí osobně, platba předem), výběr požadovaného způsobu dodání. V konečné fázi objednávkového formuláře před jeho potvrzením a odesláním se zobrazí informace o celkové ceně objednávky vč. poplatku za balné a dopravné dle zvoleného způsobu dodání zboží.
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na šipku při přechdu z okna  „5“ na okno „6“. V tomto okamžiku se začne objednávka přenášet na sever prodávajícího (při volbě nahraji objednávku přes internet), nebo se začne vytvářet příslušný ZIP soubor (při volbě doručím objednávku osobně). Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
Odesláním objednávky zároveň vyjadřuje svůj souhlas s Obchodními podmínkami. Pokud byly objednávkové formuláře správně a úplně vyplněny a objednávka řádně odeslána, doručena a připravena ke zpracování, obdrží zákazník na elektronickou adresu, kterou uvedl ve svém účtu jako kontaktní, potvrzující email o doručení a přípravě na zpracování. Tímto je mezi Prodávajícím a Zákazníkem uzavřena kupní smlouva, na jejímž základě Prodávající přistoupí k výrobě zákazníkem požadovaných tiskových produktů. Zákazník je uzavřenou kupní smlouvou vázán k převzetí vyrobených produktů a úhradě jejich kupní ceny.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Firmou v elektronické podobě.
Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek)
Dodání objednávky a dat osobně, může být zpoplatněno dle  platného ceníku. V případě dodání objednávky a dat osobně budou data Prodávajícím načtena, vytištěn protokol objednávky a ten musí být Zákazníkem podepsán.

 

VII. Kupní cena, úhrada kupní ceny, nabytí vlastnictví

Kupní cenou se rozumí cena uvedená v objednávce stanovená dle ceníku prodávajícího platného v okamžiku uskutečnění objednávky prostřednictvím webových stránek. Cena uvedená na objednávce je konečná a obsahuje cenu za zboží, služby a dopravné (cena dle zvoleného způsobu dopravy) včetně všech případných souvisejících poplatků. Cena je uvedena včetně příslušné daně z přidané hodnoty.
Zákazník  odesláním objednávky souhlasí s výší kupní ceny a zavazuje se k úhradě její ceny.
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Havlíčkova 194, Jičín;
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

Způsob úhrady Kupující zvolí při vyplňování formuláře objednávky, přesněji okno  „5“ nahoře.  .

Zákazník nabývá vlastnická práva k objednanému produktu až po úplném zaplacení kupní ceny.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit zcela nebo částečně od již uzavřených kupních smluv, pokud se kupující ocitne v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části.

Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny, přičemž změna ceny se stává účinnou v okamžiku zveřejnění nového ceníku na webových stránkách a neplatí pro již uzavřené kupní smlouvy.

 

VIII. Vyúčtování

Prodávající vyúčtuje kupní cenu daňovým dokladem vystaveným v souladu s platnými právními předpisy. Prodávající doručí daňový doklad spolu s dodávkou zboží. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

 

IX. Místo plnění

Místem plnění je místo předání zboží kupujícímu. Prodávající si vyhrazuje právo dopravit kupujícímu zboží pomocí třetích osob.

 

X. Přeprava, podmínky dodání a převzetí zboží

Kupující volí způsob dodání v okamžiku vyplnění formuláře objednávky v Software, přesněji okno  „4“ nahoře. Místo dodání zboží je omezeno pouze na Českou republiku. Je-li prodávající dle této objednávky povinen dodat zboží na místo určené kupujícím, je kupující povinen zboží převzít.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
Nepřevezme-li kupující neporušenou a řádně doručovanou zásilku, je prodávající oprávněn požadovat náhradu škody, kterou nepřevzetím zásilky utrpí – např. poplatek za uskladnění zboží, náhradu dopravného, poplatek za likvidaci nepřevzatého zboží apod. Dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené přepravcem. Při převzetí zboží od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží. V případě jakýchkoliv závad Kupující toto neprodleně oznámí zástupci přepravní služby a za jeho přítomnosti zkontroluje stav dopravovaného zboží. Došlo-li k poškození zboží, je Zákazník povinen toto řešit přímo s dopravcem. Pokud Kupující shledá porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Termín dodání je standardně 10 pracovních dnů od převzetí objednávky ze zpracování. Po dohodě je možný i kratší termín dodání. Kratší termín dodání může být  Podávajícím zpoplatněn dle platého ceníku Zboží je dodáno okamžikem doručení na adresu, která je uvedena v objednávce.

Zboží je majetkem prodávajícího až do okamžiku úplného zaplacení celé kupní ceny zboží.

 

XI. Doručování korespondence

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou (kupujícímu je doručována na adresu elektronické pošty uvedenou do objednávkového formuláře při objednávání zboží přímo ze Software) , osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).
Zpráva je doručena:

  • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty;
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít.
  • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty pěti (5) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

XII. Záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je v požadovaném množství a bez závad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím popisované, nebo na základě jím prováděné reklamy očekávané, popřípadě, že jakost a užitné vlastnosti věci jsou pro věc takového druhu obvyklé a odpovídají účelu, pro který se věc obvykle používá.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době.

Záruční doba začíná běžet dnem, kdy kupující převzal zboží. V případě, že kupující objednává zboží a služby jako spotřebitel, tj. na objednávce neuvede identifikační číslo subjektu a/nebo daňové identifikační číslo, sjednává se záruční doba v trvání 24 měsíců. V ostatních případech se sjednává záruční doba v trvání 6 měsíců.

Záruka prodávajícího se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží, na vady zboží způsobené neopatrným, nevhodným používáním, chemickými nebo mechanickými vlivy prostředí, teplotou a vlhkostí.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené vadou dodaných podkladů (textů a fotografií). Odchylky od očekávání barevnosti nebudou pokládány za vadu a nemohou být předmětem reklamace.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.

Pokud kupující zašle elektronickou poštou dokumentaci vady s přesným popisem vady, prodávající je povinen vadu posoudit a vyrozumět kupujícího o způsobu nápravy ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy byla reklamace doručena.

 

XIII. Vyšší moc

Jestliže nastane objektivně nepředvídatelná a objektivně neodvratitelná skutečnost (tzv. vyšší moc), která zabrání prodávajícímu v plnění smluvních závazků, má právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od kupní smlouvy odstoupit. Za vzniklé škody v tomto případě prodávající neodpovídá.

 

XIV. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že objednávané Tiskové produkty splňují povahu zboží „upraveného podle přání spotřebitele“ a vztahuje se tímto na ně ustanovení § 53 odst. 8 písmeno c) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), podle kterého nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že kupující nezaplatí včas celou kupní cenu zboží, a v případě, že kupujícím zaslané tiskové podklady nejsou vhodné pro tisk, případně jejich obsah není v souladu s platnými právními předpisy.

Kupující má v takovém případě nárok na vrácení již zaplacené části kupní ceny.

 

XV. Závěrečná ustanovení

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

 

Kontaktní údaje prodávajícího:

Adresa pro doručování:

Ing. Petr Svoboda  PS-GRAPH
Havlíčkova 194, Jičín, PSČ 506 01
Adresa elektronické pošty:  obchod@psgraph.cz
Telefon:  493 534 571
Fax:         493 520 796


V Jičíně  dne 12.11.2011
Ing. Petr Svoboda